{ }
mimesis.no > informasjon > betingelser
fredag 19. februar 2010

Betingelser og priser

Nå en jobb kan defineres så konkret at både vi og oppdragsgiver vet hva den innebærer, foretrekker vi å avtale pris på forhånd.

Vi fakturerer primært for medgått tid, pluss de utgiftene vi er enige om (reise, opphold og direkte utlegg). Du vil aldri få en faktura du blir overrasket over.

Kommersielle oppdrag (reklame m.m.)
Arbeidet faktureres pr. time. (se satser til høyre), med minstepris pr. oppdrag. Som regel vil vi gi en fast pris før oppdraget igangsettes. Når vi leverer stoff, beholder vi opphavsretten. Kunden har imidlertid fri bruksrett til avtalt formål når oppdraget betales pr. time, men evt. videresalg eller overdragelse av bruksrett til andre må avtales på forhånd og vil bli fakturert. Vi beholder normalt selv retten til å bruke tekst og bilder i andre sammenhenger, kundens bruksrett er m.a.o. ikke eksklusiv. Vanlige konkurransehensyn gjelder selvsagt likevel, slik at kommersielle bilder ikke vil dukke opp hos konkurrenter.

Fotografi
Til kommersielle oppdrag gjelder betingelsene i forrige avsnitt. For andre oppdrag og arkivbilder gjelder følgende:

Generelle leveringsbetingelser: Opphavsretten tilhører fotografen, og bildene leveres med reproduksjonsrett for en gangs bruk til det spesifiserte formålet. Fysiske originaler leveres ikke, kun digitale kopier som skal slettes etter bruk. Bildene må ikke videreselges, kopieres, lagres digitalt eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra fotografen. Ved enhver bruk av bildene skal angis fotografens navn, og navnet skal alltid følge bildet. Det er ikke tillatt å endre fotografens bilder slik at et nytt uttrykk oppstår, eller bruke bildet i collage el.l. uten nærmere avtale.

Journalistikk (tekst)
Når ikke annet er avtalt, gjelder satsene til høyre ikke-eksklusiv rett til en gangs bruk inkludert en gangs publisering på web. Vi beholder all opphavsrett og rett til annen publisering. Bestilt materiale vil bli fakturert fullt ut selv om det ikke benyttes. Tekstene må ikke videreselges, kopieres, lagres digitalt eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra opphavsmannen.

Toralf Sandåker er medlem av Frilansjournalistene/Norsk Journalistlag og benytter NJs frilanskalkulator hvis vi mot formodning ikke har avtalt betingelsene for journalistisk arbeid og redaksjonell fotografering på forhånd.

© 2010: Mimesis